18 maja, 2024

piotrkmieciak.pl

Piotr Kmieciak Ekspert ds. Finansów

Od deklaracji do korekty PIT

Początkiem złożenia korekty deklaracji PIT, w zasadzie jest złożenie deklaracji jako takiej. Jest rozwiązaniem i możliwością, a zarazem prawem podatnika, do poprawienia błędów i niepoprawnych informacji w deklaracji PIT. W chwili obecnej dla najpopularniejszych formularzy PIT 36 i PIT 37, po pierwszym, gorącym okresie składania PIT, następuje czas, kiedy podatnicy mają możliwość korygowania ich. W jaki sposób prawidłowo złożyć korektę deklaracji? Na czym ona polega? Jakie podstawy funkcjonowania tego narzędzia znajdują się w polskich przepisach prawnych?

Początek to deklaracja PIT

Zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1325 z późn. zm.), deklaracją jest deklaracja, zeznanie, wykaz, zestawienie, sprawozdanie oraz informacje, do których składania obowiązani są, na podstawie przepisów prawa podatkowego, podatnicy, płatnicy i inkasenci. Definicja ta znalazła się wprost w słowniczku ustawowym w art. 3 ust. 5 ustawy. Jednymi z najpopularniejszych deklaracji podatkowych, są dwie deklaracje podatkowe PIT 36 oraz PIT 37.

Wyciąg z przepisów

Ordynacja podatkowa art. 3 ust. 5

Art.  3. [Słowniczek ustawowy]

Ilekroć w ustawie jest mowa o:

5) deklaracjach – rozumie się przez to również zeznania, wykazy, zestawienia, sprawozdania oraz informacje, do których składania obowiązani są, na podstawie przepisów prawa podatkowego, podatnicy, płatnicy i inkasenci;

Następny krok to korekta PIT

Następnie ustawodawca zdecydował, że taką deklarację można skorygować. W tym miejscu należy więc zaznaczyć, że podstawą możliwości korekty jest uprzednie złożenie deklaracji. W dużym uproszczeniu oznacza to, że nie da się skorygować deklaracji, która jeszcze nie została złożona.

Każda deklaracja (w rozumieniu art. 3 ust. 5) jest możliwa do poprawienia, w rozumieniu korekty. Co więcej, można również dokonać korekty deklaracji już skorygowanej. To prawo podatnika zostało zagwarantowane w art. 81 § 1 i 2 ustawy. Zgodnie z nim podatnicy, płatnicy i inkasenci oraz wspólnicy spółki cywilnej (którzy byli wspólnikami w chwili jej rozwiązania i uprzednio złożyli deklarację), mogą skorygować uprzednio złożoną deklarację – z wyjątkami określonymi w przepisach. Na tych zasadach korygowane są również deklaracje PIT 36, a także PIT 37.

Wyciąg z przepisów

Ordynacja podatkowa art. 81 § 1 i 2

Art.  81. [Skorygowanie deklaracji podatkowej]

  • 1. Jeżeli odrębne przepisy nie stanowią inaczej, podatnicy, płatnicy i inkasenci mogą skorygować uprzednio złożoną deklarację.
  • 1a. Osoba, która była wspólnikiem spółki cywilnej w chwili rozwiązania spółki, może skorygować uprzednio złożoną deklarację w zakresie wskazanym w art. 75 § 3a.

 

Forma i praktyka składania korekty deklaracji

Złożenie deklaracji podatkowej PIT polega na przygotowaniu następnej deklaracji, w której należy oznaczyć odpowiedni cel jej przygotowania. Na przykład, w wypadku PIT 37 należy przygotować kolejną deklarację PIT 37, oznaczając jej cel jako korekta. Zgodnie z art. 81 § 2 Skorygowanie deklaracji następuje przez złożenie korygującej deklaracji.

Copyright © All rights reserved.